Obchodní podmínky

pro nákup na kralovstvijogy.cz

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je fyzická osoba:

Ing. Věra Popelková Kratochvílová, Dvořákova 17, 550 01  Broumov, IČO: 01046713

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na dálku. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kralovstvijogy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.6. Prodávané materiály a služby jsou informačním produktem, konzultacemi nebo živou vzdělávací akcí. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

1.7. Objednávkou online programů či dalších produktů na www.kralovstvijogy.cz kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukách a autor (prodávající) za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech může kupující najít také informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení produktu (služby), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na webovém rozhraní obchodu prodávajícího www.kralovstvijogy.cz. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní obchodu.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Objednat kurz“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Rozhodne-li se kupující svého práva na užívání on-line programu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost kupujícího zaplatit cenu registračního poplatku a on-line programu.

2.8. Vlastnické právo k produktům přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání e-booků, on-line vzdělávacích produktů, webinářů a živých vysílání je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, tedy aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného software či internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

2.10. Zrušení uživatelského účtu. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícímu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy hrubě poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající může upravit práva uživatelského účtu klienta zejména v případech vulgárních, rasistických, politických, sexistických nebo jiných nevhodných nebo protiprávních komentářů.

2.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.12. Kupující souhlasí s tím, že mu je uživatelský účet zřízený pouze po dobu 2 let od uzavření kupní smlouvy.

2. 13. Kupující souhlasí s tím, že možnost využití zaplacených kurzů hormonální jógy, pokud si je objednal a řádně zaplatil, má Kupující po dobu půl roku od uzavření kupní smlouvy. Po půl roce nevyužitý kurz propadá bez náhrady.

3. Cena, způsob úhrady

3.1. Cena produktu a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní obchodu prodávajícího www.kralovstvijogy.cz. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátce DPH.

3.3. Cenu produktu hradí kupující bezhotovostně zvoleným způsobem v prodejním formuláři.

3.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o. , která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného systému společnosti GOPAY s.r.o.

Kupující má možnosti plateb:

– online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro,
– rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank, Česká spořitelna a případné další,
– bankovním převodem na základě faktury.

3.5. Platba je jednorázová. Kupující je v případě platby bankovním převodem na základě faktury povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6. Kupní cena je splatná do 2 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt, zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Dodací podmínky

4.1. U informačních produktů a kurzů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. U kurzů se dodáním rozumí uskutečnění kurzu hormonální jógy naživo nebo osobní schůzkou.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí platby, není-li uvedeno jinak, s čímž vyjadřuje kupující provedením objednávky souhlas.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

5.1. Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodává, tedy informační programy a kurzy, webináře podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Právo užívat on-line program je nepřenosné, on-line program nesmí být kupujícím ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat on-line program pouze kupující. Poruší-li kupující toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je prodávající oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup kupujícího k on-line programu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla kupujícího. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:

– nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy,
– odstoupení od smlouvy prosím zašlete emailem na vera@kralovstvijogy.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména, adresy a data nákupu,
– peníze za produkt, službu či zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud je to možné. Nebo se prodávající dohodne na jiném způsobu vrácení peněz telefonicky či písemně. 
– v případě odstoupení zákazníka od smlouvy na on-line vzdělávací produkt nebo kurz, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3 Storno podmínky u kurzu (hormonální jógy, tantrická hathajóga, jóga a ájurvéda)

zrušení rezervace 14 dní a více před zahájením semináře je účtován storno poplatek 25% 
7 – 13 dní před zahájením semináře 50 % 
1 -6 dnů před seminářem a v den zahájení semináře 100% 

6.4 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

– prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 14 dnů po době splatnosti,
– porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka

6.5 Změna termínu konání kurzu (hormonální jógy, jóga ájurvéda)

Prodávající je oprávněn změnit termín konání kurzu v případě, že by v jeho uskutečnění zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, kterou nemohl ovlivnit, tzn. překážka způsobená zásahem vyšší moci.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.7. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění on-line produktu, kurzu nebo webináře, které není schopen ovlivnit.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1. Všechny produkty a služby prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti jógy a zdravého životní stylu. Veškeré informace na kralovstvijogy.cz a jeho součástech (e-book, videa, mp3 nahrávky a jiné) jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line programu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost prodávajícího neuplatní. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.

8.2. Prodávající upozorňuje, že informace obsažené v jeho produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

9. Ochrana osobních údajů

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího kralovstvijogy.cz.

10.2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

10.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách a mají přednost před ustanoveními OP.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 17. dubna 2019